Iemenschoer - Home
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Iemenschoer
Bijenhouden Archief
NBV Bijenblog

Wageningen Universiteit & Research
Imkerpedia
Vlaamse Imkersbond

Honigmacher
Krauter
ImmeliebMesserer
Iemenschoer
Iemenschoer
Privacyverklaring NBV

Basiscursus Bijenhouden 2024

Ook in 2024 biedt 't Iemenschoer de Basiscursus Bijenhouden aan.


Een cursus bestaat uit theorie-en praktijkbijeenkomsten die parallel lopen met een heel bijenseizoen.

U sluit de cursus af met een examen.

Tijdens het cursusjaar bent u gratis lid van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging NBV.

Als u vervolgens lid wordt van de vereniging, wordt u een jaar lang begeleid door een ervaren imker en krijgt u een bijenvolk van de vereniging.


U kunt zich opgeven voor de cursus door het invullen van dit webformulier.

De cursus begint in februari/maart en eindigt met de diploma-uitreiking in september 2024. De cursuskosten zijn 200 euro.

Indien u zich aanmeldt voor de cursus gaat u tevens akkoord met de cursusvoorwaarden zoals vermeld op deze pagina.

Uw aanmelding is definitief wanneer wij het cursusgeld hebben ontvangen.

  (*)  Invoer verplicht

  Dhr.

 Mevr.

  (*)  Voorletters :

  (*)  Voornaam :

  Tussenvoegsel :

  (*)  Achternaam :

(*)  Straat :

(*)  Huisnummer :

(*)  Postcode :

(*)  Woonplaats :

(*)  Land:

(*)  Emailadres :

(*)  Telefoon (1) :

Telefoon (2) :

(*)  Geb.datum :

(dd-mm-jjjj)

(*)  Geb.plaats :


Cursusvoorwaarden Basiscursus Bijenhouden 2024

Artikel 1

Algemeen

    1. In dit reglement wordt verstaan onder:

• NBV: Nederlandse Bijenhouders Vereniging ;

• De imkersvereniging: Imkersvereniging ’t Iemenschoer Almelo en omstreken, zijnde een subvereniging van de NBV ;

• Diploma: een op naam van de cursist gesteld certificaat van deelname, verstrekt door de NBV;

• Cursus: een door de imkersvereniging aangeboden cursus die, waar de

cursusbeschrijving dat aangeeft, geaccrediteerd is voor de in de cursusbeschrijving

aangegeven beroepsgroep(en);

• Cursist: een natuurlijk persoon die op basis van de overeenkomst aan een cursus

deelneemt of wenst deel te nemen;

• Overeenkomst: de overeenkomst tussen de imkersvereniging en cursist aangaande het aanbieden van een cursus;

• Cursusleider: een persoon die door de imkersvereniging is aangesteld voor het doceren van de lesstof van een cursus.

Artikel 2

Inschrijving en totstandkoming Overeenkomst

2.1 Cursisten schrijven zich in voor een cursus door het insturen van een volledig en juist

ingevuld aanmeldformulier via de aanmeldingsprocedure op de website van de imkersvereniging (www.iemenschoeralmelo.nl).
De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke inschrijving en aanvaarding van de inschrijving door de imkersvereniging.

2.2 Inschrijving vindt in principe plaats op datum van binnenkomst. De sluitingsdatum van

inschrijving staat vermeld in het overzicht van het cursusaanbod.

De cursist en ontvangen na de sluitingstermijn bericht of de cursus doorgaat en of zij

geplaatst zijn voor de cursus.

In de bevestigingsbrief zal informatie zijn opgenomen over de locatie (inclusief

routebeschrijving), aanvangs- en eindtijd stip van de cursus.

2.3 Bij inschrijving is de cursist automatisch lid van de NBV en is daarmee gebonden aan de abonnementsvoorwaarden die gelden bij de NBV. Wijzigingen in het abonnement dienen rechtstreeks doorgegeven te worden via de website van de NBV (www.bijenhouders.nl).

2.3 De imkersvereniging streeft er naar om de cursisten zoveel mogelijk te werven in het werkgebied van de imkersvereniging.

2.4 Het maximaal aantal cursisten per cursus is beperkt.

Bij over-inschrijving van een cursus ontvangen degenen die niet meer geplaatst kunnen worden hiervan een bericht. Zij krijgen voorrang bij de eerst komende cursus.

2.5 De imkersvereniging kan in het geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus annuleren. De imkersvereniging zal de cursisten in voorkomend geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en eventueel reeds betaalde en door de imkersvereniging ontvangen cursusgelden restitueren.

Artikel 3

Opleiding en aansprakelijkheid

3.2 Het cursusprogramma wordt schriftelijk gepubliceerd, onder meer op de website van de imkersvereniging (www.iemenschoeralmelo.nl). De imkersvereniging behoudt zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen.

3.3 De imkersvereniging behoudt zich het recht voor om het tijdstip, de locatie en plaats van de cursus te wijzigen en aangekondigde cursusleider(s) te vervangen.

3.4 Cursisten dienen alle dagdelen van de cursus aanwezig te zijn en actief aan de

bijeenkomsten deel te nemen. Cursisten die 80% van alle cursusdagdelen actief hebben

deelgenomen en die geslaagd zijn voor het examen, ontvangen een diploma.

3.5 De imkersvereniging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zorgdragen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus.

3.6 De imkersvereniging is niet aansprakelijk voor de door de cursist geleden schade, zulks ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de imkersvereniging.

Artikel 4

Annulering

4.1 Een cursist is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot uiterlijk aan de

Sluitingsdatum van inschrijving van de cursus (of ander moment dat schriftelijk is overeengekomen). Bij

annulering na de sluitingsdatum van de cursus is de volledige cursusprijs verschuldigd.

4.2 De cursus kan niet tussentijds worden geannuleerd. Er bestaat in dat geval geen recht op

teruggave van het pro rata betaalde cursusgeld.

Artikel 5

Prijzen, facturering en betaling

5.1 De cursisten zijn de prijs verschuldigd die op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldt.

De prijzen van de cursussen zijn inclusief gebruik van materiaal en inclusief een lesboek, tenzij anders vermeld.

5.2 Gedurende het jaar dat de cursist de cursus volgt, komt hij/zij in aanmerking voor een gratis abonnement van het blad Bijenhouden, dat wordt uitgegeven door de NBV.

5.3. Indien de cursist besluit om, na het succesvol afronden van de cursus, lid te worden van de imkersvereniging, dan krijgt hij/zij op de eerstkomende ledenvergadering (mits aanwezig) een 3 raams bijenvolk van de imkersvereniging (niet de behuizing).

5.4 De imkersvereniging factureert aan de cursist na totstandkoming van de overeenkomst. De betaling door de cursist dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus, tenzij anders is vermeld in de factuur.

5.5 Bij niet tijdige betaling is de cursist ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente is afnemer in dat geval ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, onverminderd het recht van de imkersvereniging om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 6

Intellectuele Eigendomsrechten

6.1 Alle intellectueel eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot de auteursrechten

te zake van de door de imkersvereniging ontwikkelde cursusproducten komen uitsluitend toe aan de imkersvereniging. 

6.2 Het is cursist en niet toegestaan enig in het kader van de cursus ter beschikking gesteld

materiaal, zonder toestemming van de imkersvereniging te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

Artikel 7

Privacy

7.1 De door de cursist en aan de imkersvereniging verstrekte persoonsgegevens zullen door de imkersvereniging enkel worden gebruikt in het kader van administratie van en facturering voor de Cursus. De cursist kan zijn gegevens opvragen, aanpassen en/of laten verwijderen door een rechtstreeks verzoek aan de imkersvereniging .

Artikel 8

Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.  

Maak uw keuze :

Ik meld mij aan voor de Basiscursus Bijenhouden 2024. Ik heb de cursusvoorwaarden op deze webpagina gelezen en ik ga akkoord met de inhoud. Tevens heb ik kennis genomen van de privacyverklaring van de NBV en ook hiermee ga ik akkoord.

Vragen / Opmerkingen :